Proposta de resolució

Model de resolució

__________________________,  _____ de març de 2011

El Consell Escolar de  _________________________________________________
___________________________________________________________________________
MANIFESTA
v      Que l’assignació de la Generalitat per despeses comunes d’aquest centre ha passat de:
 _______________€ l’any 2010 a   ________________€ l’any 2011, havent disminuït en la quantitat total de _______________€, que representa una pèrdua del __________% del pressupost.
En aquesta situació no és viable el funcionament corrent del centre.
v      Que el govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit mitjançant el Decret 109/2011, de l’onze de gener, i la Instrucció 1/2011, del 8 de febrer, no substituir cap baixa permanent ni temporal del personal següent:
o        Personal d’educació infantil en llars d’infants
o        Personal d’administració i serveis de la Generalitat (conserges institut i personal administratiu de tots els centres educatius)
o        Personal tècnic d’educació infantil (reforç P3)
o        Personal d’educació especial (educadors/es, auxiliars, fisioterapeutes, ...)
o        Professorat de religió catòlica
o        ....
v      Que la mateixa normativa preveu la reducció en un 50% de les substitucions del funcionariat docent, sense que en coneguem, fins ara, les instruccions d’aplicació.
v      Que tot el personal del centre està patint retallades en els seus salaris i en els seus drets laborals.
v      Que aquest centres ha incrementat el seu alumnat en ________________, i es troba amb ràtios de ________________ als cursos ______________.
v      .....
v      Que el conjunt de les condicions esmentades són inacceptables perquè no garanteixen els estàndards de qualitat que havia assolit l’educació a Catalunya.
v      Que no considerem just ni econòmicament viable traslladar els costos a les famílies del centre.

I per això EXIGEIX al govern de la Generalitat de Catalunya
v      L’increment de l’assignació al centre
v      La substitució de totes les baixes i la reposició de totes les vacants
v      El respecte a les ràtios legals vigents
v      La restitució dels salaris i els drets de les persones que treballen a l’educació.

Segell i signatura
Molt honorable senyor Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya

Honorable Consellera Sra. Irene Rigau
Consellera d'Ensenyament

Sr Rafael Ribó